Accessibility Tools

Aviso legal

Actualidade

REFERENTES

COMO ASOCIARSE

Condicións xerais de uso

Denominación: Asociación Executivas de Galicia

N.I.F./C.I.F.: G70301916

Domicilio social: HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO – C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n, 15707 – Santiago de Compostela (A Coruña)

Inscrita no Rexistro: 2011-15738-1

E-mail: info@executivasdegalicia.org

Estas condicións regulan o uso do sitio da internet executivasdegalicia.org, que a Asociación Executivas de Galicia pon ao dispor dos usuarios da internet.

 

EXECUTIVAS DE GALICIA resérvase o dereito para modificar as presentes condicións de uso co obxecto de adecualas á lexislación vixente aplicable en cada momento ou ás necesidades derivadas do funcionamento do sitio web.

Estas condicións non exclúen a posibilidade de que determinados servizos do sitio web, polas súas características particulares dispoñan, ademais destas condicións xerais, das súas propias condicións particulares de uso.

A utilización da web executivasdegalicia.org atribúelle a condición de usuario da mesma e expresa a súa aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das condicións xerais publicadas no momento mesmo en que vostede accede á web, sen prexuízo da aceptación das condicións particulares que no seu caso resulten de aplicación pola contratación de servizos.

Calquera utilización distinta á autorizada está expresamente prohibida, quedando EXECUTIVAS DE GALICIA facultada para denegar ou retirar o acceso e uso da web, en calquera momento, e sen aviso previo/previo aviso, a aqueles usuarios que incumpran estas condicións xerais ou as condicións particulares que, no seu caso, resulten de aplicación.

O usuario comprométese a utilizar o sitio web e todo o seu contido e servizos de acordo co establecido na lei, a moral e a orde pública e de acordo coas presentes condicións xerais de uso e das condicións particulares que, no seu caso, sexanlle de aplicación.

Así mesmo comprométese a facer un uso adecuado dos contidos da web e a non empregalos para realizar actividades ilícitas ou contrarias á moral e a orde pública, que atenten contra os dereitos de terceiros ou que infrinxan os dereitos da propiedade intelectual e industrial, ou calquera outras normas aplicables.

O usuario comprométese a non transmitir, introducir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros calquera tipo de material e información (arquivos de son e imaxe, fotografías, software, etc.) que sexan contrarios á lei, a moral, a orde pública e as presentes condicións xerais de uso e particulares que lle sexan de aplicación. A título meramente enunciativo e sen que teña carácter limitativo ou excluínte, o usuario comprométese a:

  • Non introducir ou difundir contidos ou propaganda de carácter racista, pornográfico, de apoloxía do terrorismo que atenten contra os dereitos das persoas e o establecido na lexislación vixente.
  • Non introducir ou difundir na rede programas de datos (virus, software, etc.) susceptibles de provocar danos nos sistemas informáticos do provedor, os seus provedores, clientes ou terceiros usuarios da rede da internet.
  • Non difundir, transmitir ou poñer ao dispor de terceiros calquera tema, información, elemento ou contido que constitúa publicidade ilícita.
  • Non transmitir publicidade non solicitada ou autorizada, material publicitario lixo, “cartas en cadea”, “estruturas piramidales” ou calquera outra similar.
  • Non introducir ou difundir información e contidos falsos ou inexactos, que poidan inducir a erro nos receptores das mesmas.
  • Non suplantar a outros usuarios utilizando as súas claves de acceso.
  • Non difundir, transmitir ou poñer ao dispor de terceiros calquera información, elemento ou contido que supoña unha violación dos dereitos da propiedade intelectual e industrial, patente, marcas, copyright, que correspondan ao portal ou a terceiros.
  • Non difundir, transmitir ou poñer ao dispor de terceiros calquera tema, información, elemento ou contido que supoña unha violación do sector das comunicacións e a lexislación de protección de datos de carácter persoal.

 

EXECUTIVAS DE GALICIA resérvase o dereito para modificar e/ou suprimir os contidos do sitio sen aviso previo/previo aviso.

 

EXECUTIVAS DE GALICIA non garante o bo funcionamento do sitio web en ningún caso. Con todo, é o noso principal obxectivo ofrecer sempre un bo servizo e información a través deste sitio web.

 

EXECUTIVAS DE GALICIA non será responsable dos fallos que puidesen producirse nas comunicacións, incluído o borrado, transmisión incompleta ou atrasos na remisión, non comprometéndose tampouco a que a rede de transmisión estea operativa en todo momento. Tampouco responderá no caso de que un terceiro, quebrantando as medidas de seguridade establecidas polo mesmo, acceda ás mensaxes ou os utilice para a remisión de virus informáticos.

 

EXECUTIVAS DE GALICIA non pode garantir a invulnerabilidade absoluta dos seus sistemas de seguridade, nin pode garantir a seguridade ou inviolabilidade dos devanditos datos na súa transmisión a través da rede.

 

EXECUTIVAS DE GALICIA non controla a utilización que os usuarios fan da súa web, nin garante que o fagan de forma conforme ás presentes condicións.

 

EXECUTIVAS DE GALICIA resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao sitio web e/ou aos servizos en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso a aqueles usuarios que incumpran as presentes condicións.

 

PROPIEDAD INDUSTRIAL

As marcas rexistradas ou signos distintivos presentes neste sitio web son PROPIEDADE INDUSTRIAL de EXECUTIVAS DE GALICIA. Está prohibido facer uso delas sen o previo permiso. O acceso ao sitio web non confire ao seu titular ningún dereito sobre as mesmas.

No non previsto nestas condicións xerais, así como na interpretación e resolución dos conflitos que puidesen xurdir como consecuencia do mesmo será de aplicación a lexislación española.

Suscríbete á nosa Newsletter

¡Contáctanos!

Queres ser o noso partner? Queres propoñernos unha candidata para formar parte de Referentes Galegas? Queres unirche á nosa asociación? Tes algunha dúbida? Contacta connosco!!

Teléfono

+34 663 33 11 69

Enderezo

Hotel Oca Puerta del Camino
Rúa Miguel Ferro Caaveiro, s/n
15707 | Santiago de Compostela | A Coruña